skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Kort fortalt: "Det står i loven."

Lov om indretning m.v. af visse produkter. Siger klart at produkter som f.eks. maskiner kan være omfattet af maskindirektivet 2006/42/EF og du skal derfor som maskinbygger, kontrollere om dette direktiv skal følges ved konstruktion eller ombygning af maskiner.

§ 2. Loven finder anvendelse på de produkter, der er omfattet af følgende direktiver udstedt efter Traktaten om Den Europæiske Union: 1) Direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning).

Hvis du læser videre i lovgivningen, vil du læse at produkter omfattet af loven kun må bringes til omsætning eller gøres tilgængelig hvis produktet bla. ikke frembyder fare for mennesker, husdyr osv.

§ 4. Et produkt omfattet af § 2 må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet samt tages i brug og anvendes, hvis
1) krav, der er fastsat i denne lov og regler udstedt i medfør af denne lov, er opfyldt og
2) produktet ikke frembyder fare for mennesker, husdyr, formuegoder eller miljøet, når det
a) installeres og vedligeholdes på passende vis og
b) anvendes til den forudsatte anvendelse eller anvendes under forhold, der med rimelighed kan forudses.
Stk. 2. Et produkt, som er fremstillet til eget brug, må kun ibrugtages, hvis kravene i stk. 1 er opfyldt.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1, nr. 1, og stk. 2 omhandlede forhold.

Hvordan ved du om din maskine er omfattet af maskindirektivet 2006/42/EF

Denne oplysning kan findes i direktivet under artikel 1 & 2 i bilag 1.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v. som afgrænset og defineret i artikel 1 og 2 i bilag 1.

Artikel 1, pkt 1. beskriver hvilke produkter der er omfattet af direktivet, pkt2. beskriver hvilke produkter der ikke er omfattet af direktivet.

Artikel 2, går i dybden med, at definere hvad en maskine betegnes som i direktivet. Direktivet definerer en maskine ud fra følgende punkter:

 1. en samling af indbyrdes forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, forsynet med eller beregnet til at blive forsynet med et andet drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft anvendt direkte, og samlet således, at de er indbyrdes forbundne med henblik på en nærmere fastlagt anvendelse
 2. en samling som omhandlet i første led, som kun mangler tilslutningselementer til anvendelsesstedet eller for tilslutning til energikilder og drivkraft
 3. en samling som omhandlet i første og andet led, der er installationsklar, men som først er funktionsklar efter montering på et transportmiddel eller installation i en bygning eller en konstruktion
 4. samlinger af maskiner som omhandlet i første, andet og tredje led eller delmaskiner som omhandlet i litra g), som for at opnå et bestemt resultat er anbragt og styres således, at de er indbyrdes forbundne i deres funktion
 5. en række dele eller mekaniske komponenter, hvoraf mindst en er bevægelig, som er indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, og som udelukkende drives ved menneskelig kraft

Specielle maskiner, omfattet af maskindirektivet bilag IV

Maskindirektivet bilag 1, stk. 12, pkt. 2 & 3 henviser til specielle maskiner i Bilag IV. Disse maskiner falder under harmoniserede standarder, og der stilles derfor større krav til dem. Læs derfor Bilag IV igennem, og se om din maskine falder under denne kategori. Hvis den gør er der krav til, at du følger stk. 12, pkt. 3 & 4.

Hvornår skal risikovurderingen på maskinen laves?

Før en maskine kan markedsføres eller tages i brug, skal de krav i maskindirektivets artikel 5 (2006/42/EF) gennemføres

Disse krav er følgende:

 • sikre sig, at den opfylder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i bilag I
 • sikre sig, at det tekniske dossier som omhandlet i bilag VII, del A, er til rådighed
 • navnlig sikre sig, at den nødvendige information, såsom brugsanvisningen, stilles til rådighed
 • gennemføre de relevante procedurer for overensstemmelsesvurdering som anført i artikel 12
 • udfærdige EF-overensstemmelseserklæringen som anført i bilag II, afsnit 1, del A, og sikre sig, at den ledsager maskinen
 • anbringe CE-mærkningen som anført i artikel 16.

Det gælder således om, at få lavet risikovurderingen på maskinen, så tidligt som muligt i projektforløbet. Helst i opstartsfasen af projektet, da pkt. 1.1.2.b (Principper for integering af sikkerhed) beskriver hvordan maskinkonstruktøren skal nedsætte evt. risici fundet under risikogennemgangen.

Ved valget af de bedst egnede løsninger skal fabrikanten eller dennes repræsentant tage hensyn til følgende principper i den anførte rækkefølge:

 1. så vidt muligt fjerne eller mindske risiciene (integrering af sikkerheden ved konstruktion og fremstilling af maskinen)
 2. træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod de risici, som ikke kan fjernes
 3. give brugerne oplysninger om de tilbageværende risici som følge af, at de trufne beskyttelsesforanstaltninger er ufuldstændige, anføre, om en særlig uddannelse er påkrævet, og meddele, om personlige værnemidler er nødvendige.
Back To Top