skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Overensstemmelseserklæring – Trinet inden CE-mærket påsættes…..

Denne erklæring skal medfølge alle produkter som er omfattet af maskindirektivet artikel 1, stk. 1, litra a)-f), disse produkter betegnes alle som en maskine ifølge direktivet.

Erklæringens formål er, at beskrive de direktiver som produktet er omfattet af. Mange ”maskiner” er ikke kun omfattet af maskindirektivet 2006/42/EF. Derudover beskrives også hvilke harmoniserede standarder som er anvendt i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende information:

  1. fabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse
  2. navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier, og som skal være etableret i Fællesskabet
  3. beskrivelse og identifikation af maskinen, herunder generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse
  4. et afsnit, hvori det udtrykkeligt erklæres, at maskinen opfylder alle relevante bestemmelser i dette direktiv og, når det er relevant, et lignende afsnit, hvori der erklæres overensstemmelse med andre direktiver og/eller relevante bestemmelser, som maskinen opfylder. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende
  5. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som udførte den i bilag IX omhandlede EF-typeafprøvning, og nummeret på EF-typeafprøvningsattesten
  6. når det er relevant, navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som har attesteret den i bilag X nævnte fulde kvalitetssikring
  7. når det er relevant, en henvisning til de anvendte harmoniserede standarder, jf. artikel 7, stk. 2
  8. når det er relevant, en henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifikationer
  9. sted og dato for erklæringen
  10. den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant.

 

Punkter med FED er obligatorisk.

Overensstemmelseserklæring skal udarbejdes på samme måde som brugsanvisningen for maskinen, jf. Maskindirektivets bilag I, punkt 1.7.4.1, litra a) og b).

Back To Top