skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Guide til CE-Mærkning af Maskiner - Indledning - Del 1

Denne er skrevet for at give et større forståelse for kravene i forbindelse med CE-mærkning af diverse forskellige produkter. Guiden tager udgangspunkt i maskindirektiver, men der kan være afvigelser eller yderligere krav i nogle direktiver, som ikke er beskrevet i denne guide.

Som udgangspunkt er vejen til CE-mærkning enkel. Følgende punkter skal gennemføres for at et produkt kan CE-mærkes:

 1. Undersøg hvilke direktiver der er gældende for produkter, og hvilke harmoniseret standarder der er til rådighed.
 2. Undersøg hvilke krav (Sikkerheds- og sundhedskrav), der er til produktet. (Disse er beskrevet i direktiverne)
 3. Undersøg i direktivet hvilke krav der er overensstemmelsesvurdering, skal et akkrediteret firma anvendes.
 4. Test produktet og kontroller overensstemmelse med direktiverne.
 5. Sørg for at det tekniske dossier er udarbejdet og til rådighed.
 6. Udfyld overensstemmelseserklæring og påsæt CE-mærke produkter/emballage.

Artikler i guiden

Før vi går lidt mere i detaljer med hvilke arbejde, der ligger bag de 6 punkter så skal vi have nogle definitioner gennemgået først. Mange af de nedenstående ord går igen i mange af direktiverne, så derfor er det en god ide at læse ordenes betydning.

 • “gøre tilgængelig på markedet” – enhver levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag
 • “bringe i omsætning” – første tilgængeliggørelse af et produkt på Fællesskabets marked
 • “fabrikant” – enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke
 • “bemyndiget repræsentant” – enhver i Fællesskabet etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver for så vidt angår sidstnævntes forpligtelser i henhold til relevant fællesskabslovgivning
 • “importør” – enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som bringer et produkt fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked
 • “distributør” – enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør et produkt tilgængeligt på markedet
 • “overensstemmelsesvurdering” – en proces til påvisning af, om et produkt, en proces, en tjenesteydelse, et system, en person eller et organ har opfyldt de specifikke krav, der gælder for dem
 • “CE-mærkning” – mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at produktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i Fællesskabets harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning
Back To Top