skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Nedenstående kan der findes links og information om de forskellige direktiver for kan være relevante for maskiner.

Der kan også være direktiver som ikke relatere til en maskine, men som anvendes på andre produkttyper.

Direktivet finder anvendelse på følgende produkter:

  • maskiner
  • udskifteligt udstyr
  • sikkerhedskomponenter
  • hejse- og løftetilbehør
  • kæder, tove og stropper
  • aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
  • delmaskiner

Fakta

2006/42/EF ved EUR-lex

Lov Nr. 155 – Lov om indretning m.v. af visse produkter

Bekendtgørelse 693 – Dansk bekendtgørelsen – Bilag I er Maskindirektivet

 

Direktiv gælder for konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr og enheder, som udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar

Fakta

2014/68/EU ved EUR-lex

Lov Nr. 155 – Lov om indretning m.v. af visse produkter

Bekendtgørelse 190 – Dansk bekendtgørelsen

 

Direktivet indeholder forskrifter for udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet. Det har til formål at sikre det indre markeds funktion gennem krav om, at udstyr skal opfylde et tilstrækkeligt niveau for elektromagnetisk kompatibilitet.

Fakta

2014/30/EU  ved EUR-lex

Lov Nr. 260 – Lov om indretning m.v. af visse produkter

Bekendtgørelse 295 – Dansk bekendtgørelsen

Direktivet finder anvendelse på nedenstående, som i det følgende benævnes »produkter«:

  • materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
  • sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici
  • komponenter, der er beregnet til indbygning i materiel og sikringssystemer omhandlet i litra a).

Fakta

2014/34/EU ved EUR-lex

Lov Nr. 155 – Lov om indretning m.v. af visse produkter

Bekendtgørelse 1305 – Dansk bekendtgørelsen

Back To Top