skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Inkorporeringserklæring for delmaskiner

En delmaskine skal ikke leveres med en overensstemmelseserklæring, men leveres med en inkorporeringserklæring. Erklæringen skal indeholde nogle af de samme oplysninger som der medtages i en overensstemmelseserklæring, disse oplysninger er f.eks. producent, adresse, modelbetegnelse osv.

Inkorporeringserklæringens formål er, at gøre kunden/brugeren opmærksom på hvilke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er opfyldt på delmaskinen. Når delmaskinen inkorporeres i anden maskine eller delmaskine, kan kunden/brugeren så foretage risikovurderingen af den samlede maskine korrekt.

En inkorporeringserklæring skal indeholde følgende oplysninger:

  1. fabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse
  2. navn og adresse på den person, som har bemyndigelse til at udarbejde den relevante tekniske dokumentation, og som skal være etableret i Fællesskabet
  3. beskrivelse og identifikation af delmaskinen inklusive: generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse
  4. et afsnit, der indeholder en erklæring om, hvilke af de væsentlige krav i dette direktiv, der finder anvendelse og er opfyldt, og at den relevante tekniske dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med bilag VII, del B, og eventuelt et afsnit, der erklærer at delmaskinen er i overensstemmelse med andre relevante direktiver. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende
  5. en forpligtelse til efter en behørigt begrundet anmodning fra de nationale myndigheder at fremsende relevant dokumentation om en delmaskine. Denne forpligtelse omfatter fremsendelsesmåden og berører ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder, som delmaskinens fabrikant har
  6. en erklæring om, at delmaskinen ikke må tages i brug, før den færdige maskine, som den skal inkorporeres i, er blevet erklæret som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, når det er relevant
  7. sted og dato for erklæringen
  8. den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant.

Punkter med FED er obligatorisk.

Inkorporeringserklæringen skal udarbejdes på samme måde som brugsanvisningen for maskinen, jf. Maskindirektivets bilag I, punkt 1.7.4.1, litra a) og b).

Delmaskiner der er omfattet af andre direktiver

Er din delmaskine omfattet af andre direktiver, skal disse normalt påføres inkorporeringserklæringen. Bestemmelserne for udarbejdelse af overensstemmelseserklæring på andre direktiver, kan være anderledes end dem beskrevet i Maskindirektivet bilag II, punkt 1, litra a.

Undersøg derfor i de andre direktiver som produktet er omfattet, for at sikre at overensstemmelseserklæringen bliver udfærdiget korrekt.

CE-mærkning af en delmaskine

En delmaskine skal ikke CE-mærkes endnu, da den ikke er i overensstemmelse med en færdig maskine iflg. maskindirektivet.

Back To Top