skip to Main Content
info@maskinrisiko.dk

Generelle krav til brugsanvisningen

Brugsanvisninger til maskiner, skal udarbejdes efter de grundlæggende krav fra Maskindirektivet’s Bilag I punkt 1.7.4.

En maskine skal have brugsanvisning og den skal medleveres når maskinen sælges. Brugsanvisningen skal være udarbejdet på det officielle sprog i landet hvori maskinen markedsføres. Hvis det f.eks. er Danmark, skal brugsanvisningen være på Dansk.

Brugsanvisningen kan kan godt være en oversættelse fra et andet sprog, som så betragtes som den originale brugsanvisning.  Oversættelsen skal så være mærket “oversættelse af original brugsanvisningen” og den originale brugsanvisning skal være mærket “original brugsanvisning”. Hvis maskinen leveres med en oversættelse af brugsanvisningen, skal den originale brugsanvisning også medfølge maskinen.

Hvis maskinen ikke har en brugsanvisning på brugerlandets sprog, skal fabrikanten, dennes repræsentant eller den som indfører maskinen til brugerlandet, sørge for en oversættelse til brugerlandets sprog. Oversættelsen skal mærkes som i ovenstående afsnit.

Brugsanvisningen skal ikke kunne vedrører maskinens tilsigtede brug, den skal også indeholder information om evt. forkert brug som med rimelighed kan forudses.

Hvis maskinen skal anvendes af ikke-professionelle brugere, skal der tages højde for brugernes uddannelseniveau og brugsanvisningen skal altså udarbejdes på sprog og med en struktur så personerne har nemt ved at forstå brugsanvisningen.

Brugsanvisning

Brugsanvisningens indhold

Brugsanvisningen skal, hvor det er relevant, indeholde følgende information:

 • fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresse
 • maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret (jf. punkt 1.7.3.)
 • EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften
 • en generel beskrivelse af maskinen
 • tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrekt
 • en beskrivelse af den eller de arbejdspladser, hvor operatørerne kan forventes at befinde sig
 • en beskrivelse af maskinens tilsigtede brug
 • advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som erfaringen viser kan forekomme
 • instruktioner for montering, opstilling og tilslutning, herunder tegninger, diagrammer og fastgørelsesanordninger, og angivelse af den ramme eller installation, som maskinen skal monteres på
 • instruktioner vedrørende installation og montage med henblik på at mindske støj og vibrationer
 • instruktioner for levering til brug og brug af maskinen og om nødvendigt instruktioner for oplæring af operatørerne
 • oplysninger om resterende risici, der fortsat består uanset de indbyggede foranstaltninger til sikker udformning, beskyttelsesforanstaltninger og supplerende beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet
 • instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, herunder, hvor det er relevant, de personlige værnemidler, der skal stilles til rådighed
 • de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen
 • de vilkår, på hvilke maskinerne opfylder kravet om stabilitet under anvendelse, transport, montering, demontering, ude af brug, under afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigt
 • instruktioner for, hvordan transport, håndtering og opbevaring kan ske på en sikker måde, ved angivelse af maskinens og dens forskellige deles masse, når de jævnligt skal transporteres adskilt
 • fremgangsmåden ved uheld eller svigt. Hvis der vil kunne indtræde blokering, skal det fremgå, hvilken fremgangsmåde der skal anvendes, så ny igangsætning kan ske uden fare
 • angivelse af, hvilke justerings- og vedligeholdelsesoperationer der skal udføres af brugeren, samt hvilke forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger der skal overholdes
 • instruktioner om, hvordan justering og vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde, herunder hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal træffes under disse operationer
 • specifikationer for de reservedele, der skal benyttes, når de berører operatørernes sikkerhed og sundhed
 • oplysninger om luftbåren støj som anført nedenfor:
  — det A-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne, når det overstiger 70 dB(A). Hvis niveauet ligger under eller svarer til 70 dB(A), skal dette være anført
  — den maksimale øjebliksværdi af det C-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne, når det overstiger 63 Pa (130 dB i forhold til 20 p. Pa)
  — det A-vægtede lydeffektniveau fra maskinen, når det A-vægtede lydtryksniveau på arbejdsstederne overstiger 80 dB(A).Disse værdier skal enten være reelt målt for den pågældende maskine, eller være fastsat på grundlag af måling foretaget på en teknisk set tilsvarende maskine, som repræsenterer den maskine, der skal fremstilles.
  Når maskinen er meget stor, angives i stedet for det A-vægtede lydeffektniveau de A-vægtede lydtryksniveauer på nærmere angivne steder omkring maskinen.Når de harmoniserede standarder ikke anvendes, skal støjen måles ved anvendelse af den mest hensigtsmæssige målemetode, tilpasset maskinen. Når der er angivet lydemissionsværdier, skal usikkerheden ved beregningen af disse værdier specificeres. Der skal redegøres for funktionsvilkårene for maskinen under målingen og for, hvilke metoder der er anvendt ved målingerne.
  Såfremt arbejdsstedet eller -stederne ikke er fastlagt eller ikke kan fastlægges, skal det A-vægtede lydtryksniveau måles i en afstand af 1 m fra maskinens overflade og i en højde af 1,60 m fra gulvet eller sokkelen. Stedet for og værdien af det maksimale lydtryksniveau skal være angivet.Hvis fællesskabssærdirektiverne indeholder bestemmelser om andre angivelser af lydtryksniveauet eller lydeffektniveauet, finder disse direktiver anvendelse i stedet for dette punkt
 • hvis en maskine kan udsende ikke-ioniserende stråler, der kan være til fare for personer, især personer med aktivt eller ikke-aktivt implantabelt medicinsk udstyr, oplysninger om den udsendte stråling, som operatøren og andre udsatte personer udsættes for.
Back To Top